×

Privacy Overzicht

Deze website maakt gebruik van cookies, zodat wij u de best mogelijke gebruikerservaring kunnen bieden. Cookie-informatie wordt opgeslagen in uw browser en voert functies uit zoals het herkennen van u wanneer u terugkeert naar onze website en helpt ons team om te begrijpen welke delen van de website u het meest interessant en nuttig vindt.

U kunt al uw cookie-instellingen aanpassen door het navigeren in de tabs aan de linkerkant.

Cookie Name Aanvaarden
Algemene verordening gegevensbescherming - - GDPR PRO ALL in 1 Deze module helpt de site om GDPR-conform te worden door de wet-compliant functies toe te voegen.

Algemene voorwaarden

Van Comfort Living B.V. gevestigd en kantoorhoudend te Hillegom aan de Arnoudstraat 15A. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht, onder dossiernummer: 30192970.

Artikel A1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

CL: Comfort Living B.V., gevestigd Arnoudstraat 15A, 2182 DZ Hillegom. Wederpartij: een wederpartij die een overeenkomst aangaat met CL; Zaken: allen producten of een combinatie hiervan die door CL aan Wederpartij worden of zijn geleverd. Overeenkomst: een (schriftelijke) overeenkomst tussen CL en Wederpartij waarbij CL zich verplicht aan Wederpartij een of meer zaken, diensten en/of andere verplichtingen te leveren tegen betaling door Wederpartij van de daarvoor geldende vergoeding.

Artikel A2 Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van CL, op alle overeenkomsten die CL sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met CL, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. CL wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij uitdrukkelijk van de hand.
5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel A3 Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2. CL is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Wederpartij, schriftelijk of via e-mail, binnen 30 dagen geschiedt, tenzij in de aanbieding of offerte een andere termijn is vermeld. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3. CL kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Indien de aanvaarding, ook als dit slechts ondergeschikte punten betreft, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is CL daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij CL anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht CL niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
7. Als Wederpartij aan CL gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag CL uitgaan van de juistheid hiervan en zal zij haar aanbieding hierop baseren.

Artikel A4 Levering

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn/vestigingsadres CL.
2. Wederpartij is verplicht de gekochte zaken en/of overeengekomen diensten af te nemen op het moment waarop deze zaken en/of diensten door CL aan wederpartij ter beschikking staan of ter hand worden gesteld.
3. Indien Wederpartij afname weigert of nalatig is geweest met het verstrekken van informatie en/of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van Wederpartij. Wederpartij zal in dat geval aanvullende kosten verschuldigd zijn.
4. Wederpartij is aan CL leveringskosten verschuldigd tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
5. CL zal zo spoedig mogelijk na totstandkoming van de overeenkomst een aanvang maken met de levering van de zaken en/of diensten, indien de zaak althans voorradig is en aanvang van de dienst mogelijk is.
6. Alle door CL gehanteerde leveringstermijnen zijn streeftermijnen en derhalve geen fatale termijnen.
7. CL is gerechtigd de nakoming van de verplichtingen jegens de Wederpartij op te schorten, zolang de Wederpartij niet aan al diens (betalings-)verplichtingen uit hoofde van enige met CL bestaande rechtsverhouding heeft voldaan.

Artikel A5 Garantie

1. CL garandeert dat de afgeleverde zaak voldoet aan de overeenkomst. De Wederpartij mag verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet hoeft te betwijfelen.
2. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende de periode die in de offerte staat vermeld, met een minimum van 24 maanden na levering bij privégebruik en 12 maanden bij zakelijk gebruik.
3. CL verschaft de Wederpartij een schriftelijk garantiebewijs. Bij gebreke hiervan geldt het aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.
4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal CL de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, naar keuze van CL vervangen of zorgdragen voor herstel. Mocht onverhoopt CL hier toe niet in staat zijn binnen redelijke termijn, dan behoudt CL zich in plaats van het recht voor in plaats van vervanging of herstel het aankoopbedrag te vergoeden. In geval van vervanging of vergoeding van het aankoopbedrag verbindt de Wederpartij zich reeds nu de te vervangen zaak aan CL te retourneren en de eigendom daarover aan CL te verschaffen.
5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van; gewone slijtage van het materiaal; onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of onjuiste behandeling; wanneer, zonder schriftelijke toestemming van CL, de Wederpartij of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
Onder onjuiste behandeling kan onder meer worden verstaan:
- indien de zaak werd gebruikt voor een ander doel daar waarvoor het bestemd is;
- Het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en / of gebruiksinstructies;
- De Wederpartij zelf heeft geprobeerd het gebrek te herstellen;
- Een zodanig intensief gebruik dat niet meer als een normaal gebruik door een Wederpartij kan worden aangemerkt;
- Het laten vallen van de zaak;
6. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van de Wederpartij uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan de Wederpartij is verkocht en geleverd.

Artikel A6 Eigendomsvoorbehoud

CL blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel A7 Onderzoek, reclames

1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de Wederpartij klachten over geleverde zaken en diensten op het moment van levering, of – indien dit onmogelijk is – in ieder geval binnen een zo kort mogelijke termijn schriftelijk en met een duidelijke omschrijving van de klachten aan CL mee te delen. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak jegens CL ter zake van gebreken in geleverde zaken en diensten.
2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen acht dagen na levering schriftelijk aan CL te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij deze overhandiging onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
3. Een niet zichtbaar gebrek dient de Wederpartij binnen veertien dagen na ontdekking te melden aan CL met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is CL gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten in rekening te brengen.
4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de Wederpartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de Wederpartij gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van CL en op de wijze zoals door CL aangegeven.

Artikel A8 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop deze aan de Wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de Wederpartij of van door de Wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel A9 Betaling

1. CL factureert gelijktijdig bij levering van de zaak c.q. bij levering van een dienst. Tenzij anders overeengekomen dient betaling per pin plaats te vinden bij de levering of vooraf via overschrijving per bank.
2. Indien betaling bij levering niet plaats heeft gevonden dient deze te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door CL aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
3. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
4. Na het verstrijken van 8 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij van rechtswege in verzuim; de Wederpartij is alsdan over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente op grond van artikel 6:119 BW – of in het geval van een handelsovereenkomst de wettelijke handelsrente op grond van artikel 6:119 a BW – hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt.
5. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van CL en de verplichtingen van de Wederpartij jegens CL onmiddellijk opeisbaar.
6. CL heeft het recht de door de Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
7. CL kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
8. CL kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel A10 Prijsverhoging

1. Indien CL met de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is CL niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de Wederpartij de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden. Een dergelijke ontbinding wordt echter onredelijk geacht, indien:
- de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de CL rustende verplichting ingevolge de wet, of
- bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden, of
- CL alsnog bereid is de overeenkomst onder de oorspronkelijke condities uit te voeren.

Artikel A11 Opschorting en ontbinding

1. CL is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- De Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
- Na het sluiten van de overeenkomst CL ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
- De Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Voorts is CL bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van CL op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien CL de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. CL behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel A12 Annulering

Indien de overeenkomst om welke reden dan ook door Wederpartij wordt geannuleerd, zal CL aan Wederpartij, naast de alsdan door CL inmiddels gemaakte kosten, tevens een annuleringsvergoeding gelijk aan 20 % van het oorspronkelijk te factureren bedrag in rekening brengen.

Artikel A13 Incassokosten

1. Indien de Wederpartij niet of niet tijdig betaalt, is de Wederpartij aan CL naast de in artikel 9 lid 4 bedoelde rente tevens buitengerechtelijke kosten verschuldigd, welke zullen worden berekend aan de hand van Aanbeveling II van het rapport Voorwerk II, onverminderd het recht van CL om de daadwerkelijk gemaakte kosten, waaronder eventuele gerechtelijke kosten, aan de Wederpartij in rekening te brengen, indien deze kosten het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan.
2. De Wederpartij is over de gemaakte buitengerechtelijke kosten de alsdan geldende wettelijke rente verschuldigd.
3. De Wederpartij is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel A14 Vrijwaringen

De Wederpartij vrijwaart CL voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Wederpartij verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel A15 Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Alle intellectuele eigendomsrechten waaronder maar niet beperkt tot de auteurs-, octrooi-, merk- en modelrechten, alsmede soortgelijke en aanverwante rechten komen uitsluitend toe aan CL.
2. De Wederpartij erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van directe of indirecte inbreuk op deze rechten onthouden op straffe van verbeurte van een in zijn geheel opeisbare boete van € 2.500,00 voor elke overtreding en elke dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd de CL overigens ter zake toekomende rechten, waaronder het recht op nakoming en/of schadevergoeding of winstafdracht.
3. Geen enkele bepaling in een overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomst tussen CL en de Wederpartij strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht aan de Wederpartij van rechten als bedoeld in artikel 14 lid 1, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
4. Indien de Wederpartij merkt dat derden inbreuk maken op de in artikel 14 lid 1 bedoelde rechten, is de Wederpartij verplicht dit terstond schriftelijk aan CL te melden. De Wederpartij zal zonder schriftelijke toestemming van CL op geen enkele wijze zelf in of buiten rechte tegen een dergelijke inbreuk optreden. Indien CL naar aanleiding van een dergelijke melding beslist tegen een dergelijke inbreuk op te treden, zal de Wederpartij daaraan op kosten van CL alle door CL gevraagde medewerking verlenen.
5. Het is de Wederpartij niet toegestaan enige in of op een geleverde zaak of dienst door CL ter beschikking gestelde documentatie of gegevensdragers voorkomende aanduiding omtrent rechten als bedoeld in artikel 14 lid 1 of aanduiding van titels, merken en/of handelsnamen van CL of derden te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen.

Artikel A16 Aansprakelijkheid

1. CL is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Wederpartij, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan CL toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen CL verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn, daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.
2. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijk, door welke oorzaak ook ontstaan.
3. CL is niet aansprakelijk voor schade (welke dan ook) die door of tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt toegebracht aan zaken, waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.
4. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is CL nimmer aansprakelijk.
5. De door CL te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Wederpartij te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Wederpartij geleden schade.
6. CL is niet aansprakelijk voor gevolgschade –letselschade of schade aan een andere zaak dan het desbetreffende product- indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de productenaansprakelijkheid, tenzij CL het gebrek kende of behoorde te kennen. Eventuele aansprakelijkheid van CL beperkt zich tot herstel van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
7. Onverminderd het bovenstaande is CL niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de Wederpartij.
8. Gebruik van dit product wordt afgeraden bij: zwangerschap, pacemaker, hartziekten, trombose of slagadergezwel, osteoporose, hevige spataderen, ruggengraatverkromming, etc. Massage door de massagefauteuil mag niet gebruikt worden indien massage door artsen wordt afgeraden. CL kan geen medische diagnose stellen. In geval van twijfel wordt geadviseerd eerst contact op te nemen met uw arts. Indien toch schade zou ontstaan voortvloeiend uit het gebruik stelt CL zich hiervoor niet aansprakelijk.

Artikel A17 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop CL geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor CL niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van CL worden daaronder begrepen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: het niet, niet volledig of niet op tijd leveren aan CL door derden.
3. CL heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat CL zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zover CL ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is CL gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
6. De overeenkomst wordt beheerst door het Nederlandse recht. De rechter in Utrecht is bevoegd.

Artikel A18 Geschillen

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten

Artikel A19 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen CL en de Wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

AANVULLENDE VOORWAARDEN

B. AANVULLENDE VOORWAARDEN COMMERCIELE TOEPASSINGEN
Artikel B1 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn in aanvulling op de Algemene voorwaarden (A) van toepassing in het geval wederpartij zaken van CL koopt welke zij daarvoor van CL huurde en daartoe met CL een huurovereenkomst had gesloten.

Artikel B2 Verkoop gehuurde zaken (“insitu")

Voor zover zaken die voorheen door wederpartij van CL werden gehuurd, worden gekocht, wordt gesproken van insitu-zaken. Insitu-zaken zijn bij het aangaan van de koopovereenkomst reeds bedrijfsklaar bij de Wederpartij opgesteld en reeds door Wederpartij in gebruik genomen op basis van een eerder afgesloten huurovereenkomst tussen CL en Wederpartij. Nadat CL met Wederpartij met betrekking tot insitu-zaken een koopovereenkomst heeft gesloten en Wederpartij de volledige koopprijs aan CL heeft voldaan, eindigt de tussen partijen gesloten huurovereenkomst en zijn partijen ontheven van hun rechten en verplichtingen welke uit deze huurovereenkomst voortvloeien.

Artikel B3 Garantie

Het in Artikel A5 van de Algemene voorwaarden (A) bepaalde; is niet van toepassing op de verkoop van insitu-zaken.

Artikel B4 Aflevering en bedrijfsklare opstelling/risico

CL zal het object afleveren op het installatie adres. De Wederpartij zal ervoor zorgdragen, dat de vereiste technische en ruimtelijke voorzieningen, elektrische en eventuele overige aansluitingen voor de afleverdatum gereed zijn. Het gewicht en de afmetingen, alsmede de specificaties van de Zaken, worden op eerste aanvraag verstrekt. Wederpartij draagt er zorg voor, dat de plaats van installatie en de toegang daartoe geschikt is voor respectievelijk de doorvoer, de installatie en bedrijfsklare opstelling van de Zaken. Blijft Wederpartij hiermede in gebreke en dient CL voor de toegang, doorvoer en/of de installatie extra kosten te maken, dan komen deze voor rekening van Wederpartij. Deze draagt zorg voor directe betaling van deze kosten

C. AANVULLENDE VOORWAARDEN SERVICEOVEREENKOMST

Artikel C1 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn in aanvulling op de Algemene voorwaarden (A) van toepassing in het geval CL en wederpartij een service overeenkomst hebben gesloten.

Artikel C2 Uitvoering service

CL zal naar beste vermogen service aan de Zaken (laten) uitvoeren op het installatieadres tijdens de duur van deze serviceovereenkomst. CL is niet gehouden service te (laten) uitvoeren indien dit haar onmogelijk is ten gevolge van een niet toerekenbare tekortkoming. Waar in deze rubriek (C Serviceovereenkomst) CL wordt genoemd, dient dit gelezen te worden als CL en/of (de) door CL aangewezen derde(n), die voor de uitvoering van de service overeenkomst is afzijn ingeschakeld

Artikel C3 Het opheffen van storingen

1. Berichten van Wederpartij omtrent storingen worden terstond na melding door CL in behandeling genomen. CL zal storingen c.q. gebreken aan zaken herstellen door reparatie of vervanging, een en ander geheel naar eigen inzicht van CL. Vervangen onderdelen en Zaken worden eigendom van CL. Hieraan kunnen geen verdere claims tegen CL worden ontleend, in het bijzonder aangaande teruggave van de goederen tegen terugbetaling van de aankoopprijs, een verlaging van de aankoopprijs of schadeclaims. Gratis reparatie door CL is in ieder geval uitgesloten in de navolgende situaties:
2. Schade of verlies voortkomend uit het apparaat of het gebruik ervan, en schade als gevolg van plaatselijke omstandigheden, zoals installatiefouten, brand, blikseminslag, de gevolgen van externe oorzaken, vocht etc.
3. Schade als gevolg van het handelen van onbevoegde personen.
4. Zaken waarvan het fabricagenummer is verwijderd of is beschadigd.
5. Schade als gevolg van het niet handelen volgens de bepalingen van de gebruikershandleiding, bijvoorbeeld door de Zaken op een onjuiste voedingsspanning of soort voeding aan te sluiten, en schade als gevolg van onzorgvuldige bediening of verkeerd gebruik.
6. Slijtonderdelen en verbruiksartikelen.
7. Reparatie van gebreken door CL leidt er niet toe dat garantieperiode wordt uitgebreid of opnieuw begint. Het recht op gratis reparatie van gebreken door CL geldt uitsluitend voor de oorspronkelijke Wederpartij en is niet overdraagbaar.
8. Service en het opheffen van storingen zal plaatsvinden tijdens normale kantooruren van CL. Indien buiten deze uren service moet worden uitgevoerd, zal CL hiervan de kosten separaat doorbelasten aan Wederpartij.
9. Service omvat controle, reparatie en het monteren van vervangende onderdelen ingeval van normale slijtage, een en ander voor zover dit voor een behoorlijk functioneren van het onderhavige apparaat noodzakelijk is.
10. CL heeft het recht de Zaken te allen tijde te inspecteren en alle documenten die betrekking hebben op de Zaken ter inzage te verkrijgen; Wederpartij zal aan CL alle medewerking en faciliteiten verlenen, die voor het uitvoeren van de servicewerkzaamheden redelijkerwijs noodzakelijk zijn. Indien door toedoen van Wederpartij servicepersoneel en andere personen waarvan CL zich bedient wachttijden in acht moeten nemen, zullen de extra kosten daaraan verbonden, aan Wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel C4 Vergoedingen, belastingen en andere kosten

Het overeengekomen servicebedrag geldt voor service zoals omschreven in voorgaand artikel. Werkzaamheden, verricht door CL, die niet behoren tot de voorgaand artikel omschreven activiteiten, zullen aan Wederpartij in rekening worden gebracht tegen de dan geldende tarieven van CL.

Artikel C5 Wanprestatie/toerekenbare tekortkoming

Indien Wederpartij niet, niet behoorlijk, dan wel niet tijdig aan enige verplichting uit de service overeenkomst voldoet is C, naast de haar toekomende bevoegdheden uit artikel A11 van de Algemene voorwaarden (A) gerechtigd om zonder voorafgaande ingebrekestelling de serviceovereenkomst op te zeggen Faillissement en surséance van betaling worden in dit verband als een aan de Wederpartij toe te rekenen tekortkoming aangemerkt.

D AANVULLENDE VOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST

Artikel D1 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn in aanvulling op de Algemene voorwaarden (A) van toepassing in het geval CL en Wederpartij een huurovereenkomst met betrekking tot de verhuur van zaken, waaronder massagestoel(en) en accessoires, hebben gesloten.

Artikel D2 Totstandkoming huurovereenkomst.

Alle aanbiedingen van CL zijn vrijblijvend. Een huurovereenkomst tussen CL en Wederpartij komt pas tot stand na rechtsgeldige ondertekening door CL en Wederpartij van een schriftelijke huurovereenkomst.

Artikel D3 Ingangsdatum huur

CL verhuurt hierbij aan Wederpartij, gelijk deze huurt van CL, de Zaken vermeld in de huurovereenkomst. De huur en dientengevolge de verplichting tot het voldoen van de huurpenningen gaat in op de op deze huurovereenkomst ingevulde ingangsdatum. Indien geen ingangsdatum is ingevuld gaat de huur, en dientengevolge de verplichting tot het voldoen van de huurpenningen in op de eerste dag van de kalendermaand volgend op de kalendermaand waarin de Zaken is geïnstalleerd.

Artikel D4 Duur van de huurovereenkomst

De Zaken wordt door CL verhuurd voor de in de huurovereenkomst bepaalde minimumduur en eindigt op de laatste dag van deze termijn. Na afloop van de overeengekomen duur wordt de huurovereenkomst telkens stilzwijgend verlengd met een periode van 12 maanden, tenzij Wederpartij uiterlijk 3 maanden voor de betreffende vervaldatum van de huurovereenkomst per aangetekend schrijven meedeelt dat hij de huurovereenkomst niet wenst te verlengen.

Artikel D5 Algemeen eigendomsrecht

De Zaken blijft te allen tijde het eigendom van CL, hetgeen door de Wederpartij wordt erkend. Dit eigendom zal Wederpartij tegenover eenieder die rechten op de Zaken wil laten gelden, zoals bijvoorbeeld een deurwaarder of de fiscus, meteen duidelijk maken. In voorkomend geval zal Wederpartij CL direct van aanspraken van derden op de hoogte stellen. Wederpartij kan ten aanzien van de Zaken geen eigendomsrechten doen gelden en zal zich onthouden van aanspraken op fiscale faciliteiten en rechten ter zake van de Zaken, deze komen uitsluitend toe aan de eigenaar van de Zaken, in casu CL.

Artikel D6 Risico en verzekering

Wederpartij draagt vanaf het moment van aflevering van de Zaken de risico's van beschadiging en van geheel of gedeeltelijk verlies c.q. vergaan van de Zaken, door welke oorzaak dan ook, tot het moment waarop dit wederom in feitelijk bezit van CL zal zijn gesteld. Van elk geval van beschadiging, verlies of vergaan zal de Wederpartij terstond CL in kennis stellen. Ook indien Wederpartij, door welke oorzaak ook geheel of gedeeltelijk verhinderd is van de Zaken gebruik te maken, blijft hij gehouden de overeengekomen huurtermijnen gedurende de gehele huurperiode volledig te voldoen en is CL voor daaruit eventueel voor Wederpartij voortvloeiende schade niet aansprakelijk. Wederpartij is niet gerechtigd om, ingeval de Zaken door enig toeval gedeeltelijk mocht vergaan, enige vermindering van de huurprijs of vernietiging van de huurovereenkomst te vorderen. Wederpartij is verplicht voor eigen rekening als verzekeringsnemer, op zo uitgebreid mogelijke voorwaarden te verzekeren en verzekerd te houden de risico's met betrekking tot de Zaken, waaronder de risico's van beschadiging en van geheel of gedeeltelijk verlies, alsmede het risico van aansprakelijkheid jegens derden. De verzekeringspolis dient de volgende clausule te bevatten: CL wordt eveneens als verzekerde aangemerkt. Schadepenningen ter zake van schade aan verzekerde zaken worden aan CL uitbetaald tenzij zij assuradeuren anders machtigt. Wederpartij zal CL op eerste vordering daartoe een afschrift van de polis doen toekomen, terwijl Wederpartij voorts op eerste verzoek van CL een bewijs van premiebetaling zal verstrekken. Wederpartij zal alle in de verzekeringsovereenkomst gestelde voorwaarden stipt nakomen. Ingeval van verlies van de Zaken, door welke oorzaak ook, waaronder begrepen een zodanige beschadiging dat de Zaken naar het oordeel van de door assuradeuren benoemde expert niet herstelbaar is, zal de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang zijn beëindigd en zal onverminderd de overige rechten van CL uit de huurovereenkomst. Wederpartij aan CL een onmiddellijk opeisbare schadevergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan:
a. het totaal van de niet betaalde en nog te vervallen huurtermijnen die Wederpartij bij het voortduren van de huurovereenkomst gehouden zou zijn geweest te voldoen, vermeerderd met
b. de door CL bij het sluiten van de huurovereenkomst aangehouden restwaarde van de Zaken aan het einde van de overeengekomen vaste huurperiode.
Op het totale, ingevolge het hiervoor in a en b genoemde door Wederpartij aan CL verschuldigde bedrag zullen aan CL eventueel uitgekeerde, op het desbetreffende evenement betrekking hebbende verzekeringspenningen in mindering worden gebracht. Indien deze meer mocht bedragen dan het door Wederpartij dienaangaande verschuldigde, komt het surplus toe aan Wederpartij. Voor zover enige door CL ten gevolge van beschadiging of geheel of gedeeltelijk verlies van de Zaken geleden schade, om welke reden dan ook niet of onvoldoende is gedekt door een daadwerkelijke uitkering van verzekeringspenningen, komt deze voor rekening van de Wederpartij.

Artikel D7 Installatie en acceptatie

Wederpartij overtuigt zich ervan, voordat hij de levering aanvaardt, dat de Zaken volgens specificaties en schadevrij is. Door ondertekening van het afleverdocument staat bindend vast dat Wederpartij de Zaken heeft ontvangen en heeft aanvaard, dat de Zaken conform specificaties functioneert en schadevrij is.

Artikel D8 Betaling

De door Wederpartij verschuldigde bedragen zullen op de vervaldatum worden voldaan, zonder recht op aftrek of verrekening, en zijn onmiddellijk opeisbaar. Bij overschrijding van voormelde termijn wordt Wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. In dat geval is Wederpartij een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand, lopende vanaf de dag van de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van volledige betaling. Een gedeelte van een maand wordt gerekend als hele maand. In het geval dat de wettelijke rente op grond van artikel 6: 119 BW of in het geval van een handelsovereenkomst de wettelijke handelsrente op grond van artikel 6: 119 a BW hoger is dan de hiervoor genoemde rente, geldt dat Wederpartij de wettelijke (handels)rente is verschuldigd. Niet nakoming van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, ontheft CL van haar verplichtingen jegens Wederpartij, onverminderd haar recht nakoming van de huurovereenkomst dan wel volledige schadevergoeding te vorderen. Alle kosten voor CL gemaakt ter uitoefening en behoud van haar rechten, zoals gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten, zijn voor rekening van Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend aan de hand van Aanbeveling II van het rapport Voorwerk II onverminderd het recht van CL om de daadwerkelijk gemaakte kosten, waaronder eventuele gerechtelijke kosten, aan de Wederpartij in rekening te brengen, indien deze kosten het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan.

Artikel D9 Schadevrijwaring

CL is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van stilstand, storing of slecht functioneren van zaken. CL is eveneens niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van vertraging bij het uitvoeren van reparaties, het verrichten van werkzaamheden alsmede bij het vervangen van onderdelen. Wederpartij zal CL te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken van derden.

Artikel D10 Overmacht

CL zal na afloop van de overmachtsperiode als genoemd in artikel A16 van de Algemene Bepalingen (A) nagaan in welke staat zaken zich bevinden. Het nodige onderhoudswerk en de eventuele noodzakelijke herstellingen zullen dan na bereikte overeenstemming met de Wederpartij inzake de daaraan verbonden kosten, door CL worden verricht, waarna uitvoering van de huurovereenkomst zal worden hervat.

Artikel D11 Tussentijdse beëindiging

Door het zich voordoen van één of meer van de navolgende omstandigheden dat:
- Wederpartij meer dan vijf dagen in gebreke blijft met de betaling van enig door hem op grond van de huurovereenkomst en of (een) ander(e) tussen CL en Wederpartij gesloten huurovereenkomst(en) verschuldigd bedrag of een of meerdere andere bepalingen van de Huurovereenkomst niet nakomt of daarmede in strijd handelt, na ter zake in gebreke te zijn gesteld;
- Wederpartij enigerlei regeling met crediteuren treft, opeisbare vorderingen van derden onbetaald laat, surséance van betaling of faillissement aanvraagt of indien het faillissement van Wederpartij wordt aangevraagd, dan wel bij staking van zijn bedrijfsactiviteiten;
- voor of bij het aangaan van de huurovereenkomst enige onjuiste of onvolledige opgave heeft gedaan of laten doen, of enige hem bekende feiten of omstandigheden heeft verzwegen, voor zover deze onjuistheid, onvolledigheid of verzwijging van dien aard is, dat CL de huurovereenkomst niet of niet op dezelfde voorwaarden zou hebben gesloten, indien zij de ware stand van zaken had gekend;
- op het geheel of een gedeelte van Wederpartij ‘s roerende of onroerende goederen, dan wel op de Zaken, waarvan Wederpartij op grond van de huurovereenkomst het gebruik heeft, beslag wordt gelegd, dan wel de Zaken van overheidswege wordt gevorderd;
- Wederpartij een aanmerkelijke achterstand heeft bij de afdracht van belastingen en/of premies, verschuldigd krachtens de Sociale Verzekeringswetten;
- een voor de uitoefening van Wederpartij ‘s bedrijf noodzakelijke vergunning of inschrijving wordt ingetrokken;
- de Zaken schade heeft geleden, die niet door de verzekeringsmaatschappij wordt vergoed;
- Wederpartij blijk geeft zijn woonplaats of zetel buiten de Benelux te willen verplaatsen of daartoe reeds is overgegaan, of (een lid van één van de organen van) Wederpartij ter zaken van een misdrijf tot een vrijheidsstraf wordt veroordeeld;
- Wederpartij een fusie of samenwerkingsverband met één of meer derden aangaat of indien zich al of niet als gevolg van een aandelenoverdracht een naar het oordeel van CL ingrijpende wijziging voordoet in de zeggenschap over de Wederpartij en/of de door hem gedreven onderneming;
- het bedrijf van Wederpartij wordt ontbonden of geliquideerd of verkocht;
- naar het oordeel van CL omstandigheden bij Wederpartij intreden, welke aanmerkelijke verzwaring van haar risico met zich meebrengen en/of de normale afwikkeling van de huurovereenkomst kunnen belemmeren;
- wanneer de financiële situatie van Wederpartij dan wel de waarde van de door deze gestelde zekerheden in redelijkheid onvoldoende moeten worden geacht en Wederpartij niet bereid of onvoldoende in staat is op eerste schriftelijk verzoek van CL aanvullende zekerheden aan CL te verschaffen;
zal Wederpartij in verzuim zijn door het enkel plaatsvinden van deze omstandighe(i)d(en) en zal de (resterende) schuld van Wederpartij aan CL onmiddellijk opeisbaar zijn. Tenzij de Wet dwingend rechtelijk anders mocht voorschrijven, zal CL in genoemde omstandigheden gerechtigd zijn, zulks geheel ter vrije keuze van CL - en onverminderd de CL toekomende rechten:
- of onder instandhouding van de huurovereenkomst het totaalbedrag van de nog resterende huurtermijnen te vermeerderen met de door CL aangehouden restwaarde met vertragingsrenten, kosten enz. ineens en terstond op te vorderen;
- of de huurovereenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, welke ontbinding van rechtswege intreedt op het tijdstip waarop daarvan door CL schriftelijk mededeling aan Wederpartij wordt gedaan, Wederpartij is dan verplicht de Zaken direct ter beschikking van CL te stellen, CL worden nu dan door Wederpartij gevolmachtigd de Zaken tot zich te nemen ter plaatse waar het zich alsdan mocht bevinden en daartoe, zo nodig, de bedrijfsruimte van Wederpartij te betreden. In beide gevallen zal Wederpartij verplicht zijn tot vergoeding van kosten, schaden en vertragingsrenten, welke schade van CL in geval van ontbinding van deze huurovereenkomst reeds nu voor alsdan wordt vastgesteld op het bedrag gelijk aan het totaal van alle - dus ook toekomstige - nog onbetaalde huurtermijnen, voor de overeengekomen minimumtermijn te vermeerderen met de door CL aangehouden restwaarde. Bij wijziging van de samenstelling van de Zaken kan de huurovereenkomst ten aanzien van het desbetreffende apparaat tussentijds worden gewijzigd. Wijzigingen van de huurovereenkomst ingevolge dit artikel dient schriftelijk te geschieden en kan ingaan op de eerstvolgende vervaldatum.

Artikel D12 Wijziging van de huurovereenkomst

Wijziging in, aanvulling op of annulering van de huurovereenkomst is slechts geldig indien dit schriftelijk door Wederpartij en CL gezamenlijk zijn overeengekomen.

Artikel D13 Teruggave van de objecten

Na eindiging van de huurovereenkomst zal Wederpartij voor eigen rekening en risico de Zaken onverwijld in originele, gebruiksklare staat aan CL teruggeven. Onverminderd de overige rechten van CL uit deze huurovereenkomst is CL altijd gerechtigd na eindiging van de huurovereenkomst zonder nadere waarschuwing de Zaken weer in bezit te nemen en te dien einde de plaats(en) waar de objecten zich bevindt te (doen) betreden. Wederpartij is aansprakelijk voor alle kosten die CL met het weer onder zich nemen van de Zaken zal maken.

Artikel D14 Overdracht van rechten en verplichtingen

Wederpartij zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CL geen rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze huurovereenkomst aan derden overdragen. CL is gerechtigd tot overdracht van technische serviceverlening aan deskundige derden.

Artikel D15 Hoofdelijke aansprakelijkheid

Treden meer personen, hetzij natuurlijke persoon, hetzij rechtspersoon, bij de huurovereenkomst als Wederpartij op, dan Is ieder van deze personen voor de nakoming van alle uit de huurovereenkomst jegens CL voortvloeiende verplichtingen, zowel bestaande als toekomstige, hoofdelijk aansprakelijk. In dat geval geldt al hetgeen in de huurovereenkomst ten aanzien van Wederpartij is bepaald zowel ten aanzien van ieder van hen gezamenlijk als ten aanzien van ieder van hen afzonderlijk. Een kennisgeving aan één van hen geldt als een geldige kennisgeving aan al deze personen. Indien, ingeval meer personen bij de huurovereenkomst als Wederpartij optreden, de huurovereenkomst in verband met faillissement of surséance van betaling van één van hen eindigt, dan blijft de huurovereenkomst ten aanzien van de andere(n) onverkort van kracht, tenzij CL de huurovereenkomst ook ten aanzien van deze ingevolge het bepaalde in voorgaand artikel beëindigt.

Einde algemene voorwaarden.